لیست مطالب
نمایش 1 - 5 از 5 نتیجه

زیارت اربعین

فایل های ضمیمه شده

....

سلام✋????

باتوجہ‌بہ‌اینکہ‌راهپیمایےبزرگ‌اربعین‌امسال‌برگزار‌نشده،

باڪلیڪ‌بر،روی‌لینڪ‌زیربہ‌صورت‌مجازےدرسرزمین‌عشق‌وعاشقی‌قراربگیرید…(:

لازم‌بہ‌ذڪراست‌کہ،تصاویربہ‌صورت‌سہ‌بعدےبوده‌وبا‌

کلیک‌بر،روی‌علامت‌قرمز‌کہ‌در‌هر‌تصویر‌مشاهده‌میشود‌بہ‌حرڪت‌خود‌ادامہ‌داده

تا‌واردڪربلاو‌نقطہ‌ی‌پایانےسفرشوید…(:

http://haram360.ir/

 

بعدهم‌وارداین‌لینک‌بشیدوداخل‌حرم‌بگردید…!????✋????

 

http://app.imamhussain.org/tour/

 

واردحرم‌شدیدتوجہ‌ڪنیدروی‌هر‌فلشی‌کہ‌کلیڪ‌میڪنیدیہ‌مقدارصبرکنید

تصویر‌شفاف‌ميشه.‌ودرهرصحن‌باچرخش‌و‌عقب‌جلو‌کردن‌میتوان‌کاملا‌زیارت‌‌ڪرد.

 هرجای‌حرم‌که‌دوست‌داريد‌زیارت‌ڪنید.‌زیارتتون‌قبول باشھ(:

 

التمآس‌دعا????????

#اربعین‌حسینے

#پایہ‌هشتم8⃣

#دبیرستان‌دخترانہ‌فرهنگ‌ایران✌️????????

پیشوازهاے‌اربعینے♡

-بسم‌اللّھ(:????

#همراه‌اول‌:

براے‌فعال‌‌سازے‌ارسال‌ڪ‌بہ‌شماره:۸۹۸۹

#ایرانسل:

براے‌فعال‌سازے‌ارسال‌ڪد‌بہ‌شماره:۷۵۷۵

????پیشواز:

????عشق یعنۍ بھ تو رسیدن‌:

????همراه‌اوݪ:۲۷۳۴۷

????ایرانسݪ:۲۶۱۶۶۰۸

????من‌جاموندم ولے نہ مثل سہ‌سالہ‌‌اے‌کہ غمت رو خرید..

????همراه‌اوݪ:‌۳۸۰۳۷

????ایرانسݪ:۶۹۱۳۱۶۷

????ڪنار‌قدم هاے جابر سوۍ نینوا رهسپاریم..

????ایرانسل:۶۹۱۱۹۲۵

????اربعین‌بیام‌پابوسش‌..

????همراه‌اوݪ: ۹۵۵۵۶

????ایرانسݪ:۸۰۰۴۶۴۵

????باشہ‌قرارما اربعین ڪرببلا..

????همراه‌اوݪ :۹۵۵۵۷

????ایرانسݪ :۸۰۰۴۶۴۶

????وعده‌ۍِ ما ظھرروز اربعین..

????همراه‌اوݪ: ۲۷۳۴۶

????ایرانسݪ :۲۶۱۴۸۹۴

????بہ‌تو از دور سلام..بہ سلیمان جھان از طرف مور سلام..

????ایرانسݪ:۸۰۰۵۴۳۲

????همراه‌اوݪ:۲۲۹۲۴

????بہ رَه تو قدم‌قدم‌ بہ اسم تو قَسَم‌اگہ کہ من بدم(فرمانده‌السلام)

????همراه‌اوݪ: ۹۷۴۳۷

????ایرانسݪ :۳۳۱۱۲۷۱۵

????بہ‌یادتوهر دقیقم حسین‌قدیمے‌ترین رفیقم‌حسین(رفیقم‌حسین)

????همراه‌اوݪ :۸۹۳۱۸

????ایرانسݪ: ۳۳۱۱۱۰۳۹

????دلتنگم‌‌اقاجون،دلتنگِ‌دلتنگم‌با‌پاۍِ پیاده‌زدم بہ جاده کولہ‌بارَم غم..(دلتنگ)

????همراه‌اوݪ :۸۹۲۱۲

????ایرانسݪ: ۳۳۱۱۰۹۳۴

????اگرآواره‌ام‌قلبم‌در،ایوانہ‌ت‌ُجاماندھ...!

دلم‌باهرقدم‌باهرنفس‌اسم‌توراخواندھ(خادم‌الحسین)

????همراه‌اوݪ : ۹۷۴۴۴

????ایرانسل: ۳۳۱۱۲۷۲۲

????هرڪہ‌دارد‌هوس‌ڪرببلا‌بسم‌اللھ..حب الحسین‌یجمعنا..(مامیرویم)

????همراه‌اوݪ :۸۹۲۸۵

????ایرانسݪ :۳۳۱۱۰۹۵۷

????تو ڪل‌دنیا فقط‌حسینِ‌دل‌سوزَمہ‌یکی‌یکی‌هیات‌ها‌مسیر‌هر‌روزمہ…(ماه‌نیزه‌ها)

????همراه‌اوݪ :۸۹۲۹۲

????ایرانسݪ :۳۳۱۱۱۰۱۳

کلیپ‌‌هاے‌اربعینے♡⁸

فایل های ضمیمه شده

آرشیو
لینک های ارتباط با سامانه هوشمند

اکنون :

17:20 چهارشنبه, 12 بهمن 1401


لینک زیر، مختص ورودی های جدید می باشد


لینک زیر، مختص دانش پذیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی می باشد


انتخاب کننده زبان

لطفا زبان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید